Press "Enter" to skip to content

สารเคมีที่สำคัญสำหรับการผลิตวัสดุ

admin 0

การสร้างสารเคมีสำคัญที่ใช้ในการสังเคราะห์ยาปุ๋ยและสารสำคัญอื่น ๆ การค้นพบอาจทำให้กระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรมมีราคาถูกลงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สิ่งที่ต้องทำก็คือใช้ภาชนะอลูมิเนียมที่มีสารเคมีที่เหมาะสมสารเคมีที่สำคัญสำหรับการผลิตวัสดุที่ปรับปรุงการทำฟาร์มหรือสามารถใช้เป็นยาได้อาจทำให้ง่ายขึ้นหรือถูกลงในการผลิตยาวัสดุเคมีเกษตร

การสังเคราะห์สารอินทรีย์ทั้งหมดผู้ผลิตกำลังทำการแปลงนี้เกิดขึ้นแล้ว แต่กระบวนการที่พวกเขาทำมีความยาวและมีราคาแพง กระบวนการนี้ยังใช้สารฟอสจีนที่เป็นพิษต่อมนุษย์เป็นสารเคมีที่ให้พลังงานสูง พลังงานที่สูงนั้นจำเป็นต่อการเปลี่ยนไตรเฟนิลนิลฟอสฟอรัสเป็นไตรฟีนิลนิลฟอสฟอรัสกระบวนการแปลงก๊าซในปัจจุบันยังก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งนักเคมีบางคนพยายามหาวิธีจำกัด